Typer af filtre

Vælg det rigtige filter og giv dig selv den optimale beskyttelse.

   

Vælg det rigtige filter

   

  

Det er essentielt at have det rigtige filter til den enkelte opgave.

  • Partikelfiltre beskytter ikke mod gasser og dampe.
  • Gas-/dampfiltre beskytter ikke mod partikler.

Partikelfilter - Hvad er det?


Partikler (P) kan være røgpartikler, støv, væsketåge eller mikroorganismer som fx bakterier eller virus. Partikelfiltre fjerner faste og væskeformige partikler fra luften, der suges igennem dem. Luftmodstanden og dermed effektiviteten i filteret øges i takt med partikelantallet.

  

Der findes tre typer af partikelfiltre:

  • P1 = laveste udskillelsesgrad
  • P2 = middel udskillelsesgrad
  • P3 = højeste udskillelsesgrad

  

Levetiden for partikelfiltre

Når modstanden ved vejrtrækning bliver ubehagelig stor,  er det som regel udtryk for at filteret skal udskiftes. Husk derfor altid at have ekstra filtre liggende dit på lager.

  


Gas-/dampfilter - Hvad er det?


Gas/dampfiltre dækker de fleste giftige dampe samt organiske, uorganiske og sure gasser mm. Hvilken type kemikalie, du arbejder med, er afgørende for valg af filterklasser – og typer.

  

Der findes tre filterklasser:

  • Klasse 1 = lav kapacitet
  • Klasse 2 = middel kapacitet
  • Klasse 3 = høj kapacitet

   

Der findes 6 forskellige filtertyper:

   

   

A

beskytter mod dampe og gasser fra organiske opløsningsmidler med et kogepunkt
over 65˚ C, fx laknafta og toluen. Filtertype A har brun farvekode.

  

 AX

beskytter mod dampe og gasser fra organiske opløsningsmidler med kogepunkt der er lig med eller under 65˚ C. Filtertype AX findes kun i én klasse. AX er engangsfiltre og skal kasseres samme dag, som de bruges. Filtertype AX har brun farvekode.

  

A

+ formaldehyde

beskytter mod organsike dampe fra stoffer med kogepunkt over 65˚ C, som anført af fabrikanten, samt formaldehyd.

   

B

beskytter mod uorganiske gasser og dampe, fx klor, svovlbrinte og cyanbrinte. Filtertype B har grå farvekode.

   

 E

beskytter mod sure gasser, fx svovldioxid. Filtertype E har gul farvekode.

    

K

beskytter mod dampe og gasser fra ammoniak og visse aminer. Filtertype K har grøn farvekode.

    

 HgP3

beskytter mod dampe og gasser fra kviksølv og mod partikler. Hg-P3 filtre har rød/hvid farvekode.

   

  

Filtre til flere forskellige gasser og dampe samt kombinationer af partikler og gasser har farvekoder for hver enkelt type.

  

  

  

   

Aktiv kul

Gas/dampfiltre indeholder aktive kul i form af få mm store kulkorn. Kulkornene er porøse med en meget stor indre overflade, som gasserne og dampene kan bindes til. Men ikke alle gasser og dampe kan bindes tilstrækkelig fast til kullenes overflade, hvorfor nogle filtertyper indeholder aktive kul imprægneret med kemikalier, der kan binde eller omdanne de gas/dampformige forureninger. Filtrene af typen A og AX indeholder kun almindelige rene aktive kul. Filtrene mærket med B, E og HgP3 indeholder imprægnerede aktive kul.  

    

  

   

Levetid for gas-/dampfiltre

Levetiden for et gas-/dampfilter afhænger af flere faktorer. Hvad beskytter det imod? Hvor stor er mængden af gas/damp i luften? Hvad er brugerens luftforbrug? Hvad er luftfugtigheden?


Disse forhold kendes sjældent med sikkerhed, og kan desuden variere under brug, så du kan som oftest ikke beregne et filters levetid på forhånd. I stedet kan du som en start bruge din lugtesans som advarsel. Når du kan lugte – eller smage - det, du arbejder med, så beskytter filteret ikke mere. 

 

  

Sådan laver du en plan for filterskift:

Når du tager et nyt filter i brug, noterer du, hvor lang tid der går, før du begynder at kunne lugte, at noget går igennem filtret. Fx bruger du måske filteret 1 time den ene dag, 3 timer den næste dag, 2 timer den tredje dag osv. Viser det sig, at filtret holder fx i 16 timer, bør du lave en plan for filterskift efter 12 timers brug. På den måde har du indlagt en passende sikkerhedsmargin på 25%. Kan du alligevel inden da begynde at lugte noget, skal filteret selvfølgelig straks skiftes!


   

Back to Top