Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt

Enhver leverance fra OX-ON A/S sker, medmindre andet er skriftligt aftalt, efter nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.

Priser

Alle priser er ekskl. moms og eventuelle andre afgifter.

OX-ON A/S forbeholder sig ret til prisændringer uden forudgående varsel som følge af ændringer i valutakurser, told, afgifter, skatter, råvarepriser m.v. Eventuelle afgifter pålagt ved lov vil fremgå som særskilte varelinjer ved de enkelte produkter. Øvrige prisstigninger vil blive varslet med minimum en måneds varsel.

Enkelte varer i prislisten er skaffevarer, for hvilke øget leveringstid skal påregnes.

Produktinformation

Oplysninger på hjemmeside, i produktinformation eller prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkelig henviser til dem.

Betaling

Hele fakturabeløbet er forfalden til betaling 30 dage efter fakturadato, med mindre andet er skriftlig aftalt. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, har OX-ON A/S krav på renter beregnet som 1,5% af fakturabeløbet pr. påbegyndt måned, hvori betaling udestår.

Levering

Levering sker DPU (Incoterms 2020) til den af køber oplyste adresse. Ved ordre på under kr. 2.500 ekskl. moms pålægges fragt.

Ved en ordre på under kr. 1.000 ekskl. moms, pålægges et ekspeditionsgebyr på kr. 100.

Leveringstider er angivet omtrentligt og er ikke forbindende, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftlig bekræftet af OX-ON A/S.

Undersøgelsespligt og reklamation

Det påhviler køber at undersøge om varerne er mangelfri straks ved levering.Reklamation vedrørende fejl og mangler skal være OX-ON A/S i hænde senest 5 kalenderdage efter levering eller efter fejlen eller manglen er blevet, eller burde have været blevet, opdaget.

Hvis køber for så vidt angår OX-ON A/S’ varer, eller dele heraf, modtager reklamationer fra købers kunder eller øvrige brugere af OX-ON A/S’ varer, skal køber senest 5 kalenderdage herefter skriftlig videregive/ foretage reklamation overfor OX-ON A/S. Overholder køber ikke denne pligt, kan køber ikke senere fremsætte mangels- eller erstatningskrav overfor OX-ON A/S, ligesom køber i det indbyrdes forhold mellem OX-ON A/S og køber skal friholde OX-ON A/S for ethvert krav, som købers kunder har opkrævet direkte hos OX-ON A/S.

Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation, er køber i enhver henseende afskåret fra gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende.

Ansvar

OX-ON A/S er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende betingelser.

OX-ON A/S kan i tilfælde af kvantitative mangler foretage efterlevering indenfor rimelig tid, hvorpå køber ikke kan påberåbe sig misligholdelse.

Ansvarsbegrænsning

OX-ON A/S er kun ansvarlig for fejl ved OX-ON A/S’ leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge OX-ON A/S’ eventuelle anvisninger.

OX-ON A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avancetab, tab af goodwill eller andre indirekte tab hos køber eller købers kunder eller andre brugere af OX-ON A/S’ leverancer.

Misligholdelsesbeføjelser

I tilfælde af fejl eller mangler ved det leverede har OX-ON A/S ret til at afhjælpe disse ved ombytning, reparation eller kreditering, alt efter hvad OX-ON A/S vurderer er den rette løsning.

Returvarer

Ikke mangelfulde varer tages alene retur efter forudgående aftale med OX-ON A/S. Det er desuden en forudsætning, at varerne returneres i original og ubeskadiget emballage, og at de er købt inden for de sidste 6 måneder, samt at de er kurante og salgbare. Til delvis dækning af ekspeditionsomkostninger beregnes min. 20% af fakturabeløbet. Returvarer til en samlet værdi under kr. 100,00 ekskl. moms tages ikke retur.

Returvarer skal være adresseret til OX-ON A/S’ adresse, franko afsendt og vedlagt fakturakopi. Såfremt fakturakopi ikke er vedlagt, vil varen blive returneret til kunden.

Skaffevarer og specialvarer tages aldrig retur.

Produktansva

OX-ON A/S er ansvarlig for produktansvar efter reglerne i Produktansvarsloven. OX-ON A/S er dækket af produktansvarsforsikring på kr. 10.000.000.

Force Majeure

OX-ON A/S er fri for ansvar i tilfælde af, at mangelfuld eller forsinket levering skyldes force majeure. Force majeure omfatter krig, mobilisering, nationale/lokale optøjer og uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lockout, eksport- eller importforbud, valutarestriktioner, naturkatastrofer eller andre ekstreme vejrforhold, brand og beslaglæggelser, nedbrud af IT eller infrastruktur som følge af et udefrakommende cyberangreb, samt andre forhold som ligger udenfor OX-ON A/S´ rimelige kontrol.

 

Lovvalg og værneting

Tvistigheder i forbindelse med aftaler mellem OX-ON A/S og køber skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Sønderborg.