OX-ONs bæredygtige valg

Bæredygtighed er en langsigtet forpligtelse, som vi hos OX-ON tager dybt alvorligt, og som hos OX-ON går hånd i hånd med sikkerhed og kvalitet. 

Vi har sat os nogle ambitiøse mål, for at gøre en reel forskel. Vi stræber altid efter bæredygtige løsninger i egen drift og som integreret hensyn i vores produkter. Vi søger aktivt at samarbejde med vores leverandører for sammen at tage ansvarlige valg og finde mere bæredygtige løsninger.  

Det er gennem vores produkter, vi gør den største forskel mht bæredygtighed. Vi udvælger og udvikler bevidst produkter under hensyntagen til bæredygtighed. Vi prioriterer langtidsholdbare produkter af høj kvalitet, hvor der bevidst er taget hensyn til ressourceforbrug. Vi udvælger gerne produkter som er fremstillet med genanvendte eller biobaserede materialer, har lang holdbarhed og som har opnået en form for miljøcertificering.


OX-ON og FNs verdensmål for bæredygtighed

Vi har systematisk gennemgået vores værdikæde og fokuseret vores bæredygtighedsindsats, hvor vi kan gøre den størst mulige forskel.  Vi har valgt at fokusere vores indsats indenfor 4 af FNs bæredygtighedsmål.

 

 

Ved en langsigtet bæredygtighedsstrategi integrerer vi bæredygtighed i alt hvad vi gør. 

Vi stræber kontinuerligt efter at mindske vores klimaaftryk, anvende bæredygtig energi ressourcer, udøve ansvarlig forbrug af ressourcer, samtidig med at vi fortsat sikrer anstændige arbejdsforhold og bevist beskytter liv og biodiversiteten. 

De opstillede mål bygger videre på 20 års tilslutning til UN Global Compact initiativet. Vi har offentligt gennem mere end 20 år forpligtet os til målrettet at arbejde med at udvikle vores forretning til en mere bæredygtig model. Denne vedholdenhed bygger på åbenhed mht mål, indsatser og opnåede resultater.


 • Bæredygtigheds – målsætning og rapport

  OX-ON er som datterselskab til Abena koncernen stolt af at være en del af koncernens ambitiøse bæredygtighedsmålsætninger. Fælles mål forpligter og fordrer vedholdenhed, et ansvar vi forventer at honorere.

  OX-ONs bæredygtighedsrapport

  OX-ON har arbejdet med bæredygtighed i flere år, og resultaterne er begyndt at manifestere sig. Fortløbende dataopfølgning indenfor alle vores indsatsområder sikrer nu fuld transparens. Vi vil fortsætte med at forbedre vores data grundlag og målemetoder for at kunne dele vores udvikling gennem konkrete data. 

  Vi har som datterselskab i Abena koncernen, valgt at udgive en selvstændig OX-ON bæredygtighedsrapport. Med denne rapport har vi lagt grundstenen for dokumentation af OX-ONs specifikke bæredygtighedsindsatser.

  OX-ONs særskilte rapport tager afsæt i dokumentation for regnskabsåret 2022-2023 og er et uddybende supplement til Abena-koncernens samlede rapport.

  OX-ON vil fortsat sammen med de øvrige datterselskaber i Abena koncernen, indgå i koncernens fælles bæredygtighedsrapport (ESG rapport) - Se Abenas samlede ESG-rapport her

  Få et indblik i Koncernens løbende bæredygtighedsinitiativer - du kan læse mere herom her

 • OX-ON og EU CSRD rapportering

  OX-ONs arbejde med bæredygtighed og EU CSRD (‘Corporate Sustainability Reporting Directive’) :

  Vi har kortlagt vores nuværende indsatser og sat specifikke mål på Miljø området (Environmental) Sociale område (Social), og Etisk ledelsemæssige område (Govermnance). Sammen med Abena koncernen er vi hermed i fuld gang med arbejdet til efterlevelse af EU CSRD (‘Corporate Sustainability Reporting Directive’), og de heraf følgende krav til afrapportering af virksomheders bæredygtighedsindsats og CO2-udledning.

  Dette arbejde vil gavne både OX-ON og vores kunder. Idet vi på bæredygtighedsområdet kan understøtte vores kunder, med indgående produktviden og specifikke bæredygtighedsdata, som storkunder nu kræves at indsamle hos deres leverandører. Vi ønsker på alle måder at gøre det let for vores kunder ved på sigt at udvikle digitale løsninger, som kan understøtte kunders behov mht ESG afrapporterings data.

  OX-ON vil som del af Abena koncernen indgå i koncern CSR afrapporteringen, første fulde CSR afrapportering efter EU's CSR Directive vil ske ved afslutning af 2025/2026 regnskabsår. Allerede nu følger Abena koncernrapporten dog ESG afrapporterings systematikken. Se Abenas ESG-rapport her

  OX-ON vil fortsat udarbejde en uddybende selvstændig bæredygtighedsrapport, hvoraf OX-ONs specifikke indsatser, CO2-regnskab og øvrige resultater vil fremgå.  • Ansvarlighed integreret i vore produkter

  Vi arbejder i OX-ON løbende med at forbedre vores indsatser, som også i stigende grad skal genspejles i vores produkter:

  • mindske negative miljøpåvirkninger
  • mindske ressource forbrug,
  • nedbringe energiforbrug
  • omstille til bæredygtige energi kilder

  OEKO-TEX - Made in Green

  Vores produkter indeholder i stigende grad genbrugsmateriale eller nye biobaserede alternativer. Ligesom flere af vore produkter OEKO-TEX® - MADE IN GREEN certifiseret. Certifiseringeren er et bevis på at produkterne mht indhold og produktionsform tager store miljøhensyn.

  Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og sikkerhed, men afbalancere vores valg med miljømæssige hensyn. Hvad der er skidt for miljøet viser sig ofte også at være skidt for de medarbejdere der skal bruge vore produkter.


  REACH Compliant

  Vi overholder altid gældende EU lovgivning og vore produkter indeholder kun tilladte kemikalier.

  Vi arbejder proaktivt for at indarbejde nye krav før disse er fuldt påkrævet. Således er vi i fuld gang med at afdække og sikre at vore produkter ikke indeholder nogen former for PFAS stoffer, før EU total forbuddet er krævet. Vi er altid fuldt REACH complient, og alle vore produkter overholder altid gældende lovgivningskrav. 


  FSC mærket

  Det er ikke kun vores produkter vi optimerer, vi sætter også ind mht produkt emballage og vælger her fortløbende at mindske forbruget af ressourcer og alternativer som har mindre miljømæssig påvirkning, feks i form af FSC mærket pap.

  OX-ON SIKRER SIG ANSVARLIGE LEVERANDØRER

  Vi har i høj grad også fokus på social bæredygtighed når vi udvælger og samarbejder med vores leverandører.  Vores produkter kommer ofte fra leverandører i Fjernøsten, hvor feks arbejdstagerrettigheder fortolkes anderledes end i EU. OX-ON sikrer sig her kontraktlig tilsagn om overholdelse af UN Global Compact principper, samt gennem lokal besøg hos leverandører og audit ved uafhængig tredje part, at menneskerettigheder og internationale konventioner til fulde overholdes. 

  Gennem et forpligtende samarbejde arbejder vi stødt på at påvirke og udvikle de sociale forhold hos vore samarbejdspartnere.

 • Bæredygtighed gennem værdikæden

  Vores produkter er designet og skabt til at sikre den enkelte bruger, mens vi – med vores bæredygtigheds-tilgang – har lagt skinnerne for også at sikre miljø og social ansvarlighed igennem hele vores forsyningskæde.

  Som handelsvirksomhed handler vi med store dele af verden. Her har vi specielt fokus på, at vores leverandører agerer socialt og etisk ansvarlige, når det kommer til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og arbejdsmiljømæssige forhold.


  OX-ON har klare etiske og sociale retningslinjer

  OX-ON har siden 2019 været medlem af sammenslutningen Amfori BSCI (Business Social Complience Initiative) – en af de førende internationale erhvervsorganisationer for åben og bæredygtig handel. Amfori BSCI arbejder specifikt for at forbedre forholdene i globale forsyningskæder.

  OX-ON har udviklet retningslinjer, et Code of Conduct, som afspejler de etiske og sociale retningslinjer vi ønsker at følge og som vi forventer vores samarbejdspartnere ligeledes efterlever. OX-ONs etiske og sociale retningslinjer bygger på UN Global Compact og Amfori BSCI principperne. Retningslinjerne er et kontraktlig tillæg som vores leverandører underskriver før vi indgår i et samarbejde. Leverandørene forpligtes også til igennem deres værdikæde, at stille tilsvarende krav om overholdelse af etiske og sociale retningslinjer.

  Leverandører vurderes af Amfori BSCIs mht deres arbejde med overholdelse af Amfori BSCI principper og forbedring af sociale, etiske og miljømæssige forhold. Er leverandører placeret i et geografisk højrisikoland, anvender vi medlemskabet i Amfori BSCI til at sikre uafhængig 3. parts auditering af leverandørens faciliteter, ledelsesmæssige tilgang, arbejdsmiljømæssige og miljø-mæssige forhold. Gennem audits overvåger vi således løbende at vores lever­andører opretholder eller forbedrer deres efterlevelse af Amfori BSCI-principperne.


  OX-ON er lokalt tilstede

  Ud over Amfori BSCI-systemet tilstræber vi ved personlig kontakt og tilstedeværelse at vurdere leverandørernes tilgang til UN Global Compacts 10 principper. Mange af vores største leverandører og udviklingspart­nere ligger i Fjernøsten og Asien. Vi har derfor, som en del af Abena-koncernen, etableret lokal datterselskab og kvalitetskontrol under dansk ledelse. Lokal tilstedeværelse gavner dialogen om social, etiske og miljømæssige forhold. Vores stærke lokale engagement har skabt et inspirerende samarbejde med vores leverandører, hvor innovative løsninger og bæredygtig fremdrift er i fokus. Vi samarbejder specifikt om at udvikle flere bæredygtige og cirkulære produkter.


  Værdikæde

 • LCA (Life Cycle Assesment) – produkters miljøprofil:

  Hvordan sammenligner vi mellem forskellige produkters klimabelastning ? Hvordan ved vi at det ene valg er bedre end det andet ?

  Her griber vi i OX-ON til faktuelle data og udarbejder LCAer på vore produkter.

  Vi har sammen med vores leverandører iværksat et omfattende arbejde med at kortlægge og beregne produkt miljøpåvirkning gennem hele produkt levetiden.

  Med udgangspunkt i ISO standard 14040/44 udføres en LCA for produktets klima aftryk og vandforbrug. LCAen kan vise 15 forskellige miljøpåvirkninger, hvor OX-ON fokuserer på produktets CO2 aftryk og vandforbrug.

  LCAen kan sammen med produktets holdbarhed danne grundlag for en objektiv vurdering mellem forskellige produkter med samme tiltænkte funktion. Vi kan derfor ud fra LCA data rådgive vores kunder om hvilket OX-ON produkt med ønsket funktion, der har det laveste klimaaftryk (CO2 udledning og vandforbrug).


  Lange produktlevetider

  Lang holdbarhed styrker produkternes miljøprofil. De fleste OX-ON produkter har lang holdbarhed, hvilket ses af deres brugs test. En stor andel af OX-ON handsker opnår derfor også højeste slidstyrke kategorisering.

  Vi har fokus på funktionelt design, og arbejder løbende med udvikling og brug af materialer, der har så lidt indvirkning på miljøet som muligt, uden at gå på kompromis med beskyttelsesevne og holdbarhed.


  Anvender genbrugsmaterialer

  Vi producerer holdbare produkter, der både er lavet af genbrugsmaterialer (eller biobaserede restmaterialer) og som appellerer til genbrug. Et eksempel er her udviklingen af vores Recycle handske serie. En serie af arbejdshandsker med indhold af genbrugsmateriale, hvor handskerne også er vaskbare.

  Vi rådgiver vore kunder i en afvejning af funktion, behov, holdbarhed, pris og bæredygtighed, for at nå bedst mulig produkt løsning til behovet.

  Vi arbejder på at udarbejde Produkt LCAer på hovedparten af vore produkter. Data vil på sigt fremgå på OX-ONs hjemmeside under produktinformation.

  Data indsamlings processen til en produkt LCA beregning er relativt omfattende, derfor er vi langt fra i hus med opgaven for alle vore ca 3400 produktnumre, men vi arbejder på sagen.

OX-ON vil øge endnu mere bæredygtighed

Vi tager vores motto ”OX-ON - Designed to protect” alvorligt og sørger dagligt for at brugere af vores udstyr er sikre og kan stole på sikkerheden ved alle vore produkter. Vi bidrager med sikre produkter og rådgivning til et bedre arbejdsmiljø og en sundere hverdag for mange arbejdstagere. 

Vi samarbejder med leverandører, som kan leve op til vores etiske og sociale kodeks, og som indtænker social og miljømæssig bæredygtighed i udvikling, produktion og transport. 

Vi vil fortsætte vores bæredygtige udvikling i fremtiden og tage ansvar for det aftryk, som vi og vores produkter sætter på verden.

* 114 ton CO2e – i scope 1 og scope 2 og begrænset scope 3 afrapportering.

 

 

Back to Top